ฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 ฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
Ports, Airports and Ground crossings Database, Thailand.
Designed by RFDN © 2012 ICDC GCD DDC MOPH.